Nacházíte se na webovém rozhraní www.zapach-z-ust-ebook.cz. (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje Olga Bajková se sídlem Teličkova 6, 751 24, Přerov 4, IČ: 75959844, neplátce DPH, ev. č. v živ. rejstříku: 380802-298976, evidující úřad: Magistrát města Přerova, e-mailová adresa olga@zapach-z-ust-ebook.cz.

Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1. Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky na webovém rozhraní mi poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro mě velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupuji v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

1.1. Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které mi dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky nebo při vyplnění jiného formuláře na webovém rozhraní. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Další údaje, které získávám automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňuji, že tyto další údaje mohu získávat bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

1.2. Jak využívám osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňuji co nejsnazší užívání webového rozhraní.

Údaje dále využívám pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v každém e-mailu, který ode mě obdržíte, nebo formou e-mailu na mou kontaktní e-mailovou adresu.

1.3. Jak spravuji a zpracovávám osobní údaje?

Jsem správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ, a jsem vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00052071.

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů mohu pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.4. Komu předávám osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředávám žádné další osobě. Výjimku představují externí služby a osoby podílející se na poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro poskytnutí služby.

1.5. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraním Vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdu maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů mohu požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů.

Já i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

2. Služby společnosti Google a soubory cookies

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

2.1. Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Vstupem a použitím webového rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás mnou a společností Google, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.

2.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňuji na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

2.3. Jak Google využívá získaná data?

Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které ode mě získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

3. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez mého souhlasu či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

3.1. Jakými způsoby budu při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budu postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Já jako držitel autorských práv mám zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do mých autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále mám právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

4. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

4.1. Upozorňuji na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

4.2. Nenesu odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

4.3. Nemohu zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídám za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

4.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsem oprávněna omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit mi škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1. 1. 2016